قوانین تورهای داخلی

قوانین تورهای داخلی توسط وزارت گردشگری ارائه می گردد و کلیه آژانس های گردشگری ملزم هستند تا طبق مفاد که در ذیل آمده است مورد استفاده قرار گیرد. 

فرم قرارداد گشت های داخلی(قوانین تورهای داخلی)

این قرار داد بین خانم / آقای …………………………………………………..فرزند ……………………………. متولد…………………………….. شغل ………………………… به نشانی…………………………………………………………………………………. کد پستی ………………………. تلفن محل کار / منزل ………………………………. منفرداً یا به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد طبق جدول شماره 1 جمعاً به تعداد ………………. نفر که از این پس مسافر نامیده می شود از یک طرف و دفتر یا شرکت  خدمات مسافرتی و گردشگری …………………………………….. با شماره مجوز ……………………………. مورخ ……………………………. که از این پس کارگزار نامیده می شود از طرف دیگر به منظور استفاده ازخدمات برنامه گشت بشرح جدول شماره2 منعقد می گردد.

شرایط قرارداد

ماده 1- چنانچه گشت به حد نصاب مورد نظر حداقل ( 15 نفر) نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

تبصره : کارگزار موظف است در این خصوص 72 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند.

ماده 2- قیمت هر گشت براساس اتاق دو نفره تنظیم و در صورت استفاده از اتاق یک نفره ما به التفاوت اتاق دریافت می شود و در صورت استفاده نفر سوم در اتاق دو نفره (سرویس اضافه) مبلغ اضافه دریافتی کسر می گردد.

ماده 3- در گشت های زمینی تقدم جا در اتوبوس بر حسب تاریخ ثبت نام مشخص می شود.

ماده 4- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرف ین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی و حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.

تعهدات مسافر

ماده 5- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده 6- همراه داشتن شناسنامه عکسدار و کارت ملی برای تمامی گشت ها الزامی است .

ماده 7- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده، در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور ، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هز ینه های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچگونه مسئو لیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 8- در صورت افز ایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل و یا سایر خدمات، با ارایه مدارک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت ما به التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد.

ماده 9- هزینه های اضافی و خارج از برنامه گشت به عهده مسافرین می باشد که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

ماده 10 – درخواست انصراف از سفر باید حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده رسمی وی به صورت مکتوب انجام شود.

تعهدات کارگزار

ماده 11 – کارگزار موظف است نرخ و کلیه برنامه های خدمات گشت را به صورت بروشور و یا کتباً به مسافر اعلام نماید.

ماده 12 – کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد. در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی ، جنگ و شورش … و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 13  کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله ویژه توریستی به صورت دربست استفاده نماید.

ماده 14 – کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایست بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.

گشت های نوروزی

ماده 15 – گشت های نوروزی شامل گشت هایی می باشد که در فاصله زمانی 28 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد

ماده 16 – شرایط ابطال گشت های عادی و گشت های نوروزی توسط مسافر زمان ابطال گشت عادی توسط مسافر

زمان ابطال گشت عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ

ملاحظات
(قوانین تورهای داخلی)

زمان ابطال گشت نوروزی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ

از زمان ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر

%5

در صورتی که گشت هوایی باشد جریمه ابطال بلیط هواپیما دریافت خواهد شد.

از 29 تا 25 روز قبل از سفر

30%

از 29 روز تا 15 روز قبل از سفر

%10

در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیط هواپیما و یا قطار جرایم ابطالی با ارائه مدارک براساس مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

از 24 تا 20 روز قبل از سفر

35%

از 15 روز تا 7 روز قبل از سفر

%20

از 20 روز تا 10 روز قبل از سفر

40%

از 7 روز تا 3 روز کاری قبل از سفر

%25

از 10 روز تا 5 روز قبل از سفر

45%

از 3 روز تا یک روز کاری قبل از سفر

%50

جریمه ابطال گشت ه ای ی ک روزه در تمام مقاطع ابطالی شامل 70 % مبلغ کل تور می باشد

5 روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور در تور

%50

به علاوه جریمه

ابطال بلیط در

تورھای ھوایی

از 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از سفر

%70

12 ساعت و در صورت عدم حضور در سفر

%90

جمع کل قرارداد :

پیش پرداخت:

مانده:

چنانچه نسبت به گشت مربوطه انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با شماره تلفن ………………………. دفتر / شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ………………………………………….تماس حاصل فرمایید. این قرارداد در 16 ماده و یک تبصره در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم و براساس مواد 230 و221و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد.

یک نسخه این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.

 

نام و نام خانوادگی مسافر ویا نماینده مسافران                                                   نام و نام خانوادگی مدیرعامل/ مدیر عامل دفتریا مدیر فنی

امضاء                                                                                                                                          شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

                                                                                                                                                                       مهر و امضاء

جدول شماره 1 (مشخصات مسافر )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

شماره

شناسنامه

تاریخ تولد

محل تولد

شغل

نسبت

قیمت برای هر نفر

ملاحظات

1                
2                
3                

 

جدول شماره 2 (مشخصات گشت)

نام تور:

مبداء:

مدت تور

وسیله مسافرت

 

ملاحضات
مقصد:

روز:

شب:

چارتر            غیر چارتر

هواپیما         قطار        اتوبوس

 
تاریخ حرکت:                                                          ساعت حرکت:                                        محل حرکت: 
ردیف شهر های مورد بازدید هتل، خدمات و پذیرایی   مراکز و اماکن مورد بازدید
تاریخ نام شهر نام هتل یک نفره دو نفره صبحانه ناهار شام نام محل تاریخ بازدید تمام روز نیم روز
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

قرارداد فوق مربوط قوانین تورهای داخلی می باشد. برای اطلاعات بیشتر قوانین تور پارسوآ و قوانین تورهای خارجی را مطالعه بفرمایید.